૫રિચય

ગુજરાત રાજયમાં અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની તા.૮મી નવેમ્‍બર, ૧૯૬૫ના રોજ એક અલગ વિભાગ તરીકે રચના કરવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ નીચેની કામગીરી સંભાળે છે.
વધુ જાણો...

અન્‍ન સલામતિ સબંધિત

ગ્રાહક સુરક્ષા કામગીરી

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

હેલ્પલાઇન

  • અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

  • ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨


શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલમાનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી છત્રસિહ મોરીશ્રી છત્રસિહ મોરી માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
 શ્રી એમ. કે. દાસ શ્રી એમ. કે. દાસ
(આઈ. એ. એસ)
અગ્ર સચિવશ્રી

સમાચાર

હું
મારે જાણવું છે કે
તમારું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ ઓનલાઈન પ્રીન્ટ કરો
ઓનલાઈન ફરિયાદ
મુખ્ય લિંક પર જાઓ