અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગમાનનીય મંત્રીશ્રી, જમ્મુ અને કાશ્મીર ની ગુજરાતનાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાનાં આધુનિકરણ માટેની મુલાકાત
Shri. Vijay Rupaniશ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh Radadiya શ્રી જયેશ રાદડીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Principal Secretary શ્રી મોહમ્મદ શાહિદ (આઈ. એ. એસ)
સચિવશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
મહત્વપૂર્ણ નોંધ : રાજ્ય સરકારના સ્ટેટ ડેટા સેન્ટર ખાતે ટેકનીકલ કામગીરી કરવાની હોવાથી આ વેબસાઇટની સંપૂર્ણ કામગીરી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ ના રાત્રે ૦૮:૦૦ કલાક થી તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯ ના સવારે ૦૯:૦૦ કલાક સુધી બંધ રહેશે.
Notice: “Know Your FPS” and “Know Your Godown”NEW
Close
covid-19
Close
Advertisement
Advertisement

૫રિચય

ગુજરાત રાજયમાં અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની તા.૮મી નવેમ્‍બર, ૧૯૬૫ના રોજ એક અલગ વિભાગ તરીકે રચના કરવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ નીચેની કામગીરી સંભાળે છે.

  • જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થાના સુચારૂ સંચાલન અર્થે રાજયમાં અનાજની પ્રાપ્‍તિ તેમજ અન્‍ય આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુઓના પુરવઠાના સંગ્રહ અને વિતરણ અંગેની નીતિ ઘડવી.
  • જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થા ઉ૫રાંત અન્‍ય આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુઓના પુરવઠાને સુનિશ્‍ચિત કરવા માટેની કામગીરી.
  • તોલમા૫ નિયમન સહિત ગ્રાહક સુરક્ષાને સબંધિત પ્રવૃત્‍તિઓની અમલવારી.
વધુ જાણો...

અન્‍ન સલામતિ સબંધિત

ગ્રાહક સુરક્ષા કામગીરી

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

  • 15th March - “ વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ”

  • 24th December - “ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિન”

ઓનલાઈન ફરિયાદ
કાયદાઓ અને નિયમો
હું છું
મારે જરૂર છે

Shri. Vijay Rupaniશ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh Radadiya શ્રી જયેશ રાદડીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
 સચિવશ્રી શ્રી મોહમ્મદ શાહિદ(આઈ.એ.એસ)
સચિવશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની
બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય

ખાતાના વડાઓ


નવું શું છે


ટેન્ડર


સમાચાર

હેલ્પલાઇન

અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન
(ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨

મુખ્ય લિંક પર જાઓ