હેલ્પલાઇન નંબર : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦, ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨, ૧૯૬૭

૫રિચય

ગુજરાત રાજયમાં અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગની તા.૮મી નવેમ્‍બર, ૧૯૬૫ના રોજ એક અલગ વિભાગ તરીકે રચના કરવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ નીચેની કામગીરી સંભાળે છે.
વધુ જાણો...

અન્‍ન સલામતિ સબંધિત

ગ્રાહક સુરક્ષા કામગીરી

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

પારદર્શીતા પોર્ટલ હસ્તકની સેવાઓ

હેલ્પલાઇન

  • અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

  • ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨

ટેન્ડર

ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

  • 15th March - “ વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ”

  • 24th December - “ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિન”


શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણીશ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી જયેશ રાદડીયાશ્રી જયેશ રાદડીયામાન. મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
 શ્રીમતિ સંગીતા સિંહશ્રીમતિ સંગીતા સિંહ
(આઈ. એ. એસ)
અધિક મુખ્ય સચિવ

સમાચાર

હું
મારે જાણવું છે કે
ઓનલાઈન ફરિયાદ
કાયદાઓ અને નિયમો
મુખ્ય લિંક પર જાઓ