કાયદાઓ અને નિયમો

ક્રમવિગતડાઉનલોડ
રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩Download Pdf(2.67 MB)
ગુજરાત કાનુની માપ વિજ્ઞાન(અમલીકરણ) નિયમો, ૨૦૧૧Download Pdf(6.59 MB)
કાનુની માપ વિજ્ઞાન અધિનિયમ, ૨૦૦૯Download Pdf(1.99 MB)
ગુજરાત ગ્રાહક સંરક્ષણ નિયમો, ૧૯૮૮Download Pdf(5.1 MB)
ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, ૧૯૮૬Download Pdf (126 KB)
આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ ૧૯૫૫ અને તેના હેઠળ બહાર પાડેલ રાજય સરકારના વૈધાનિક હુકમોDownload Pdf(14.6 MB)
આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ ૧૯૫૫ અને તેના હેઠળ બહાર પાડેલ કેન્દ્ર સરકારના વૈધાનિક હુકમોDownload Pdf(28.7 MB)

મુખ્ય લિંક પર જાઓ