પરિપત્રો

પરિપત્ર તારીખ
(MM/dd/yyyy)
પરિપત્ર અંક
વિષય/મથાળું
શાખાનુ નામ
Sr. No.Circular DateCircular NumberSubject/TitleDocument
1 30/06/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૭૫-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ર૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત. 75-C0001.pdf (731 KB)
2 26/04/2017 કટક-૧૦૨૦૧૦-૧૧૧-ક (પાર્ટ-ર) રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ૨૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘આધાર ઓળખ’ આધારિત કરવા બાબત. 26-04-2017.pdf (281 KB)
3 19/04/2017 કટક-૧૦૨૦૧૦-૧૧૧-ક(પાર્ટ-ર) રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ૨૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત. 19-04-2017.pdf (343 KB)
4 18/04/2017 પરચ-૧૦૨૦૧૭-૭૩૯-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો,૨૦૧૩- લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવામાં આવતા, સમાન નામ / એક જ આધાર કાર્ડ ઉપર મેળવેલ એક કરતા વધુ બારકોડેડ રેશનકાર્ડ પૈકી સાચા રેશનકાર્ડની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી ગેરકાયદેસર / બોગસ ભૂતિયા બારકોડેડ રેશનકાર્ડ રદ કરવા બાબત. 18-04-2017.pdf (978 KB)
5 30/03/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૭૫-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ૨૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત. 30-03-2017.pdf (487 KB)
6 28/03/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૭૫-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો , ર૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત. 75-C0001-06-06-2017.pdf (1 MB)
7 25/03/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૭૫-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ર૦૧૩ લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત 25-03-2017.pdf (712 KB)
8 04/07/2016 કસન-૧૦૨૦૧૬-૩૭૩-બ Ex-Mi Rate for PDS SKO for State of Gujarat pds-sko.pdf (949 KB)
9 15/06/2016 એએવાય-૧૦૨૦૦૫-જીઓઆઇ-૧૧૭-પાર્ટ- ક અંત્‍યોદય અન્‍ન યોજના હેઠળ અશકત વ્‍ય્‍ક્તિઓને અંત્‍યોદય રેશનકાર્ડ આપવાની જોગવાઇમાં અશકતતાની ટકાવારી અંગે સ્‍પષ્‍ટતા કરવા બાબત 117-C0001.pdf (596 KB)
10 04/08/2015 એટીવીટી/૧૦૨૦૧૫/૪૪/બ રેશનકાર્ડ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશ અંગેના વિવિધ ફોર્મસ. B Branch Forms0001.pdf (7 MB)
11 21/07/2015 જીટીએચ-૨૦૧૫-૧૪-ઇસીએ-૧૦૨૦૧૫-૩૮-બ ગુજરાત આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓ (પરવાના, નિયંત્રણ અને જથ્‍થા જાહેરાત) આદેશ, ૧૯૮૧ હેઠળ પરવાના લેવા માટે તથા પરવાનો રીન્‍યુ કરવા માટેનું ફોર્મ-એ-૧ બાબત B Branch Paripatra0001.pdf (1 MB)
12 17/12/2014 પત્ર ક્રમાંક એલપીજી-૧૦૨૦૧૪-૮૬-બ ગેસની સરળ ઉપલબ્‍ધિ થાય તથા દુરૃપયોગ ન થાય તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી બાબત. 86-b1-b2.pdf (1 MB)
13 03/11/2014 કસન-૧૦૨૦૧૪-GOI-૬-બ Revision in Wholesale Dealer's Commission on kerosene Oil Scan.PDF (614 KB)
14 11/08/2014 સકલ-૧૨-૨૦૧૪-૧૦૩૫-ઇ મીડીયા રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ અંતગૅતની કામગીરી માટે નાેડલ અધિકારીની નિમણૂંક કરવા બાબત 1035.PDF (498 KB)
15 02/08/2014 સીપીએ/૧૦/૨૦૧૪/૫૨૩૬૪૨/ડી નિવારણ કમિશન, અમદાવાદના પ઼મુખશ્રીની ચેમ્બરમાં લેન્ડ લાઈન ટેલીફાેન ફાળવવા બાબત D - Branch.PDF (304 KB)
16 19/05/2014 એએવાય​/૧૦૨૦૦૫/જીઓઆઇ/૧૧૭/પાર્ટ​/ક અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા કુટુંબોને અંત્યોદય રેશનકાર્ડ આપ​વા બાબત aay-102005-goi-117-k.PDF (625 KB)
17 29/03/2011 VBD/102010/3096/C Pandit Dindayal Grahak Bhandar Scheme(Goverment Recog. FPS) Regarding Computerization Form pandit-dindayal-scheme-comp-form-29-3-11.pdf (168 KB)
18 11/08/2010 PDS/102010/1698/C Under TPDS Issue of Permit & Distribution of Food Grain by FPS Holders tpds-issue-of-permit-distr-of-food-grain-11-8-10.pdf (106 KB)
19 10/06/2010 ANJ/FALVA/2010-11/2353/2010 Publicity Regarding Issue of Monthly Permit to FPS Holders publicity-reg-issue-of-monthly-permit-to-fps-holders-10-6-10.pdf (99 KB)
20 04/06/2010 ANJ/Supcourt/196/1488/2002/Part/3 Publicity Regarding Quantum of Food Grains to BPL & AAY Families publicity-regarding-quantum-of-food-grains-4-6-10.pdf (53 KB)
21 29/12/2009 BJT/10/2009/812/C Training to the Vigilance Committee Members tranning-to-the-vigilance-comm-mem-29-12-09.pdf (668 KB)
22 07/10/2009 મકમ-૧૨-૨૦૦૯/૫૭૬૮૦૭/અ જિલ્‍લા કક્ષાએ જિલ્‍લા પુરવઠા અધિકારી વર્ગ-૧ની ખાલી જગ્‍યાનો વધારાનો હવાલો સોંપવા બાબત circular-7-10-2009.pdf (112 KB)
23 27/05/2008 KSN/102008/M/120/B Stamping of Gas Connection Holders in Ration Card stamping-of-gas-connection-holders-in-ration-card-27-5-08.pdf (58 KB)
24 18/01/2008 KSN/102008/34/B Regarding Arrangement of Sale of Free Sell Kerosene 1_55_1_arrangement-of-sale-of-free-sell-kerosene-18-1-08.pdf (115 KB)
25 22/11/2007 KSN/102007/310/B/1 Monitoring of Kerosene Supply monitoring-of-kerosene-supply-22-11-07.pdf (53 KB)
12

મુખ્ય લિંક પર જાઓ