મુખ્ય કચેરી

વિભાગનું સરનામું

અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪, પાંચમો માળ,
નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગુજરાત, ભારત


સંપર્ક માહિતી

શ્રીમતિ સંગીતા સિંહ (આઈ. એ. એસ)
અધિક મુખ્ય સચિવ
ફોન ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૩/૬૫
ફેક્સ ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલ ઇ-મેઇલ:secfcs@gujarat.gov.in
સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમૃત પટેલ આઇ.એ.એસ.,
ડાયરેકટર
ફોન ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૭૦
ફેક્સ ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૬
ઇ-મેઇલ ઇ-મેઇલ:dire-cs-fcs@gujarat.gov.in


શ્રીમતિ એન. કે. પટેલ,
નાયબ સચિવશ્રી
ફોનફોન :૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૭૧
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ:ds-pds-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી પી. એમ. જોષીયારા ,
નાયબ સચિવશ્રી
ફોનફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૭૫
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ: as-estt-fcs@gujarat.gov.in


શ્રીમતિ એન. કે. પટેલ
નાયબ સચિવશ્રી (ઈ. ચા.)
ફોનફોન :૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૭
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ: ds-coord-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી મુકેશ કે પંડિત,
ઉપસચિવશ્રી
ફોનફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૭૯
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ: us-pds-fcs@gujarat.gov.in


શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ
ઉપસચિવશ્રી
ફોનફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૯
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ: us-budget-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ (ઈ. ચા.),
ઉપસચિવશ્રી
ફોનફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૦૯
ફેક્સફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
ઇ-મેઇલઇ-મેઇલ: - us-ca-fcs@gujarat.gov.inમુખ્ય લિંક પર જાઓ