વીલેજ ગ્રેઇન બેંકની જીલ્લાવાર માહિતી

વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭

ક્રમજિલ્‍લોકુલ વીલેજ ગ્રેઇન બેંક
અમરેલી
ખેડા૧૯
નવસારી ૧૦
પાટણ ૧૦
પોરબંદર
રાજકોટ ૨૧
સાબરકાંઠા ૧૯
બનાસકાંઠા ૫૫
વડોદરા૫૪
૧૦વલસાડ ૨૭
કુલ ૨૨૬

વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦

ક્રમજિલ્‍લોકુલ વીલેજ ગ્રેઇન બેંક
આણંદ૩૧
કચ્છ ૦૪
દાહોદ૩૦
પંચમહાલ૬૦
જુનાગઢ૦૩
કુલ ૧૨૮

મુખ્ય લિંક પર જાઓ