ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

ગોડાઉન નામ પોતાના ગોડાઉનસંગ્રહ શક્તિભાડાના ગોડાઉનસંગ્રહ શક્તિકુલ ગોડાઉનોકુલ સંગ્રહ શક્તિ પોતાના ગોડાઉનભાડાના ગોડાઉન સંગ્રહ શક્તિકુલ ગોડાઉનોકુલ સંગ્રહ શક્તિ
અમદાવાદ (શહેર) ૬૩ ૩૫૫૦૦૬૩ ૩૫૫૦૦૬૩૩૫૫૦૦
અમદાવાદ જીલ્‍લો ૫૬૫૦૫૬૫૦ ૫૬૫૦
ગાંધીનગર૩૬૦૦ ૨૫૦ ૩૮૫૦ ૩૮૫૦
મહેસાણા ૪૭૫૦ ૪૭૫૦ ૪૭૫૦
સાબરકાંઠા ૨૩ ૭૭૦૦૨૩૭૭૦૦૨૩૭૭૦૦
બનાસકાંઠા ૨૫ ૧૩૭૫૦૨૫ ૧૩૭૫૦ ૨૫ ૧૩૭૫૦
પાટણ ૧૭૯૫૦૦૧૭૯૫૦૦૧૭૯૫૦૦
રાજકોટ ૨૪૧૪૨૮૦ ૧૯૦૦૨૭ ૧૬૧૮૦ ૨૭ ૧૬૧૮૦
જુનાગઢ ૧૮૯૧૦૦ ૨૧૫૦ ૨૧ ૧૧૨૫૦૨૧ ૧૧૨૫૦
જામનગર ૧૪૭૨૫૦૧૩૦૦૧૬૮૫૫૦૧૬૮૫૫૦
ભાવનગર ૧૨ ૬૯૦૦૧૪૫૦ ૧૬ ૮૩૫૦ ૧૬ ૮૩૫૦
અમરેલી ૧૮૯૧૦૦૧૮૯૧૦૦ ૧૮ ૯૧૦૦
સુરેન્‍દ્રનગર ૧૯૮૨૫૦ ૨૫૦૨૦ ૮૫૦૦ ૨૦ ૮૫૦૦
ભુજ ૧૬૯૫૦૦૧૬૯૫૦૦૧૬ ૯૫૦૦
પોરબંદર ૧૦૦૦૫૭૦૧૫૭૦૧૫૭૦
સુરત ૩૫ ૧૮૦૫૦ ૭૮૦ ૩૬ ૧૮૮૩૦ ૩૬ ૧૮૮૩૦
ભરૂચ ૧૫૮૨૫૦૨૫૦૧૬૮૫૦૦૧૬૮૫૦૦
ડાંગ૯૪૦ ૯૪૦૯૪૦
વલસાડ ૮૦૦૦૮૦૦૦૮૦૦૦
નવસારી ૧૦૯૬૦૦૧૦૯૬૦૦૧૦૯૬૦૦
નર્મદા ૩૪૫૦૩૪૫૦૩૪૫૦
વડોદરા ૩૭૧૬૫૦૦૨૦૦૪૧૧૬૭૦૦૪૧૧૬૭૦૦
નડીઆદ ૧૪ ૭૦૦૦૧૪૭૦૦૦૧૪૭૦૦૦
પંચમહાલ ૧૩૭૨૫૦ ૧૩ ૭૨૫૦ ૧૩ ૭૨૫૦
દાહોદ ૧૨ ૫૮૫૦ ૧૨ ૫૮૫૦ ૧૨ ૫૮૫૦
આણંદ ૧૪ ૭૯૫૦ ૧૪ ૭૯૫૦ ૧૪ ૭૯૫૦
તાપી ૫૮૦૦ ૫૮૦૦ ૫૮૦૦
કુલ ૪૫૪ ૨૪૪૪૭૦ ૨૩ ૯૧૦૦ ૪૭૭ ૨૫૩૫૭૦ ૪૭૭૨૫૩૫૭૦


મુખ્ય લિંક પર જાઓ