સરકારી ઠરાવ

  • પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ
  • જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ
  • સંકલન શાખાને લગતા ઠરાવ
  • બજેટ શાખાને લગતા ઠરાવ​
  • કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ
  • જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ
  • સ્થાનિક મહેકમને લગતા ઠરાવ

નીચેના વિકલ્પમાંની માહિતી દાખલ કરો અને ઠરાવ ઝડપથી શોધો.

ઠરાવની શ્રેણી
ઠરાવનો વિષય
ઠરાવ ક્રમાંક
ઠરાવની તારીખ
(mm/dd/yyyy)
ક્રમશાખાઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ 12/02/2018 સીએસસી-૧૩૨૦૧૭-૧૭૧૯-ક ચોમાસુ-૨૦૧૭ અંતર્ગત અતિવૃષ્‍ટિથી અસરગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારોમાં વિતરણ કરવામાં આવેલ રાહતકીટની પડતર કિંમત મંજૂર કરવા બાબત. 1719-C0001.pdf
(763 KB)
2 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 30/01/2018 ગડન-૧૨૨૦૧૫-૭૮૯-ક નાબાર્ડ તરફથી મળતી લોન અંતર્ગત ગોડાઉન બાંધકામના પ્રોજેકટ-૩ માં સમાવિષ્‍ટ ૮૪ સ્‍થળો પૈકી ૧૮ સ્‍થળોના કામોની વહીવટી મંજુરી આપવાબાબત 789-C0001.pdf
(904 KB)
3 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 18/11/2017 પીડીએસ-૧૪૨૦૧૪-જીઓઆઇ-૯૧-ક ભારત સરકારની યોજના ‘‘વેલફેર ઇન્‍સ્‍ટીટયુશન અને હોસ્‍ટેલ સ્‍કીમ’’ અન્‍વયે નોડલ ઓફિસરની નિમણુંક બાબત. 91-C-Welfare-Inst0001.pdf
(660 KB)
4 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 17/11/2017 બજટ-૧૧૨૦૧૬-૨૯૩૦-ક અંત્‍યોદય અને બી.પી.એલ. લાભાર્થીઓને આયોડીનયુકત મીઠાના વિતરણની યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2930-C0001-17-11-2017.pdf
(688 KB)
5 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 10/11/2017 બજટ-૧૧૨૦૧૬-૨૯૩૨-ક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રમાં ખાધતેલ વેચાણમાં ખાધ યોજના અંતર્ગત થના૨ ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2932-C0001.pdf
(529 KB)
6 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/10/2017 પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૩૧૬-ક-૧ દુષ્‍કાળગ્રસ્‍ત વિસ્‍તારોમાં એપ્રિલ-૧૭ થી જુલાઇ ૧૭ સુધીના સમયગાળા દરમ્‍યાન Non-NFSA કુટુંબો તથા રેશનકાર્ડ ન ધરાવતા કુટુંબોને વિતરણ કરવામાં આવેલ ઘઉં અને ચોખાની પડતરકિંમત અને સબસડીના દર મંજુર કરવા બાબત 316-C10001.pdf
(546 KB)
7 સંકલન શાખાને લગતા ઠરાવ 12/10/2017 જણસ-૧૪૯૮-૨૧૪૯-ઈ જિલ્લા નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષા સલાહકાર સમિતિની રચના તથા બંધારણ બાબત 2149-E0001.pdf
(416 KB)
8 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 11/10/2017 પીડીએસ-૧૩-૨૦૧૫-૪૪૬૯-ક-૧ રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ અન્વયે વાજબી ભાવની દુકાનના સંચાલકોને આપવામાં આવતા ઘઉં અને ચોખાના કમિશનમાં વધારો કરવા બાબત. 4469-C10001.pdf
(804 KB)
9 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 05/10/2017 ગડન-૧૨૨૦૧૫-૭૮૯-ક નાબાર્ડ તરફથી મળતી લોન અંતર્ગત ગોડાઉન બાંધકામના પ્રોજેકટ માં સમાવિષ્ટ ૮૪ સ્થળો પૈકી ૪૩ સ્થળોના કામોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 789-C0001.pdf
(2 MB)
10 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 04/10/2017 પી ડી એસ -૧૪/૨૦૧૭-૧૦૧૪-ક મધ્યાહન ભોજન યોજના માટે તૂવેર દાળની ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા નાફેડ પાસેથી ખરીદી કરવા બાબત 1014-C0001.pdf
(803 KB)
11 કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ 14/09/2017 કમવ-૧૦૨૦૦૯-૫૪૦૯૮૨-ડ મદદનીશ નિયંત્રક, કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગમાં સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરવા ભરવાની થતી જગાઓમાં વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટે અનામત રાખવાની જગાઓમાં અનામતની કેટેગરીવાઇઝ ટકાવારી નિયત કરવા બાબત. 540982-D0001.pdf
(943 KB)
12 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/09/2017 સીએસસી-૧૦૨૦૧૨-૨૦૦૦-૬૧ ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લી. દ્વારા મકાઇ, ઘઉ’ તથા ચોખાની ખરીદી /પ્રાપ્પ્ત online e-Auction થી કરવા બાબત. 2000-C10001.pdf
(455 KB)
13 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 24/07/2017 બજટ/૧૧૨૦૧૬/૩૦૧૭/ક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રમાં તકેદારી સ્ભ્યોને તાલીમ યોજના અંતર્ગત થનારા ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 3017-C0001.pdf
(309 KB)
14 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 21/07/2017 સીએસસી-૧૧૨૦૧૨-જીઓઆઇ-૨૯૪-ક રાજ્યના અંત્યોદય અને બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને કપાસીયા તેલનું વિતરણ કરવા બાબત. 294-C0001-21-07-2017.pdf
(373 KB)
15 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 19/07/2017 પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯-ક અન્ન, નાગરીક પુરવઠા અને ગ્રા. બા. નો વિભાગની લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાની બાબતનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગોન ઠરાવ વંચાણે લીધો. 299-C0001.pdf
(405 KB)
16 આઇટી 17/07/2017 મકમ/૧૦૨૦૧૭/૨૮૪૯૪૯/આઇટી આઇ.ટી. વર્કીંગ ગૃપની રચના IT-Work-group17-07-2017.pdf
(336 KB)
17 આઇટી 17/07/2017 મકમ/૧૦૨૦૧૭/૨૮૪૯૪૯/આઇટી વિભાગની આઇ.ટી. કમિટીની રચના બાબત 17-07-2017-IT0001.pdf
(380 KB)
18 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 15/07/2017 પીડીએસ/૧૦૨૦૧૬/૫૮/ક અંત્યોદય અન્ન યોજનાના રેશનકાર્ડ ધારકોને ખાંડના જથ્થાનું વિતરણ યોજના અંતર્ગત ખાંડના ભાવ નક્કી કરવા બાબત. 58-C0001-17-07-2017.pdf
(419 KB)
19 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/07/2017 સીએસસી-૧૩૨૦૧૪-જીએડી-૧૨૦-ક ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ. ના મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રીની નિમણૂંક કરવા અંગે 120-C0001-13-07-2017.pdf
(866 KB)
20 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 20/06/2017 પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૮-.૩૨૮૨૩૯-ક-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ, ગાંધીનગર માટે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી (Drawing Disbursing Officer) જાહેર કરવા બાબત. 328239-C10001.pdf
(518 KB)
12345678910...

મુખ્ય લિંક પર જાઓ