સરકારી ઠરાવ

  • પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ
  • જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ
  • સંકલન શાખાને લગતા ઠરાવ
  • બજેટ શાખાને લગતા ઠરાવ​
  • કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ
  • જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ
  • સ્થાનિક મહેકમને લગતા ઠરાવ

નીચેના વિકલ્પમાંની માહિતી દાખલ કરો અને ઠરાવ ઝડપથી શોધો.

ઠરાવની શ્રેણી
ઠરાવનો વિષય
ઠરાવ ક્રમાંક
ઠરાવની તારીખ
(mm/dd/yyyy)
ક્રમશાખાઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 16/04/2018 બજટ-૧૨૨૦૧૭-૨૫૯૨-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં વ્‍યાજબી ભાવોની દુકાનોનું આધુનિકણ માટે વ્‍યાજ સહાય યોજના (સામાન્‍ય અને ટીએએસપી) યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ મોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2592-C0001.pdf
(622 KB)
2 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 16/04/2018 બજટ-૧૨૨૦૧૭-૨૫૯૨-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં વ્‍યાજબી ભાવોની દુકાનોનું આધુનિકરણ માટે વ્‍યાજ સહાય યોજના (સામાન્‍ય અને ટીએએસપી) યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2592-C0001-19018-gr.pdf
(635 KB)
3 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/04/2018 સીએસસી-૧૩૨૦૧૮-૧૦૨૯-ક ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ. ને રાજ્ય સરકાર તરફથી અપાતી લોન બાબતે સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખવા માટે નોડલ અધિકારીની નિમણુંક કરવા બાબત. 1029-C0001.pdf
(342 KB)
4 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/04/2018 બજટ-૧૨૨૦૧૭-૨૫૮૯-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં નાબાર્ડ લોન હેઠળ ગોડાઉન બાંધકામ યોજના અંતર્ગ્‍ત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2589-C0001.pdf
(811 KB)
5 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 11/04/2018 બજટ-૧૧૨૦૧૭-૨૫૮૭-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં આદ્યતેલ વેચાણમાં ખાદ્ય યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2587-C0001-12-04-2018.pdf
(777 KB)
6 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 10/04/2018 બજટ-૧૧૨૦૧૭-૨૫૮૮-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં એએવાય તથા બીપીએલ લાભાર્થીઓને ખાંડ વિતરણની યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2588-C0001-12-04-2018.pdf
(650 KB)
7 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 10/04/2018 બજટ-૧૨૨૦૧૮-૨૬૭-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં ગોડાઉન મોર્ડનાઇઝેશન અને અપગ્રેડેશન યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 267-C0001-12-04-2018.pdf
(786 KB)
8 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 05/04/2018 બજટ/૧૧૨૦૧૭/૨૫૮૪/ક અંત્યોદય અને બીપીએલ લાભાર્થીઓને આયોડીનયુક્ત મીઠાના વિતરણની યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2584-C0001-09042018.pdf
(1 MB)
9 પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ 05/04/2018 એલપીજી-૧૦૨૦૧૮-૧૭-બ પી.એન.જી. / એલ.પી.જી. સહાય યોજનાના પબ્‍લીસીટી કેમ્‍પેઇન માટેની યોજના નવી બાબત માટે વહીવટી મંજુરી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 17-B0001-05042018.pdf
(503 KB)
10 પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ 05/04/2018 એલપીજી-૧૦૨૦૧૮-૧૭-બ પી.એન.જી/એલ.પી.જી. સહાય યોજનાના પબ્‍લીસીટી કેમ્‍પેઇન માટેની યોજના નવી બાબત માટે વહીવટી મંજુરી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ 17-B0001-12-04-2018.pdf
(503 KB)
11 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 05/04/2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૪૪૮-ક-૧ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના અંદાજપત્ર ચાલુ વર્ષમાં રાષ્‍ટ્રીય અન્‍ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ યોજના માટે થનાર ખર્ચ અંગે વહીવટી મંજુરી બાબત. 448-C10001-05042018.pdf
(609 KB)
12 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 03/04/2018 બજટ-૧૨૨૦૧૭-૨૫૯૧-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં ગોડાઉન બાંધકામ (આદિજાતિ વિસ્‍તાર સિવાયના વિસ્‍તાર) યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2591-C0001-05042018.pdf
(868 KB)
13 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 02/04/2018 બજટ-૧૧૨૦૧૭-૨૫૦૦-ક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં તકેદારી સમિતિઓ માટે તાલીમની યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2500-C0001-05042018.pdf
(488 KB)
14 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 28/03/2018 પરચ-૧૦૯૭-૨૯૨૫-ભાગ-૩-ક રાષ્‍ટ્રીય અન્‍ન સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ના અમલ અન્‍વયે અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબો તથા અંત્‍યોદય અન્‍ન યોજના (એએવાય) કુટુંબો માટે ઘઉં તથા ચોખાની પડતર કિંમત તથા સબસીડીના દર નકકી કરવા બાબત. 2925-C0001.pdf
(1 MB)
15 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 28/03/2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૪૫૦-ક-૧ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાં ચાલુ વર્ષમા ગુજરાત રાજ્ય અન્‍ન આયોગના અધિકારીશ્રી તથા કર્મચારીઓના પગાર, અન્‍ય ભથ્‍થા તેમજ કચેરી માટે થનાર ખર્ચ અંગેની વહીવટીમંજુરી બાબત 450-C10001.pdf
(916 KB)
16 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 28/03/2018 મકમ-૧૦૨૦૧૩-૧૩૦-ફ વિભાગનાઅધિકારીશ્રીઓ / કર્મચારીઓને તાલીમ અંગેના ખર્ચને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે મૂડી ખર્ચ હેઠળ વહીવટી મંજુરી મેળવવા બાબત. 130-F0001.pdf
(738 KB)
17 પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ 28/03/2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૬૦૭-બ વીવિધ પેટ્રોલિયમ પેદાશો માટેની પરીક્ષણ ફી યોજના ચાલુ બાબત માટે વહીવટી મંજુરી વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯. 607-B0001-05042018.pdf
(414 KB)
18 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 27/03/2018 ગડન-૧૨૨૦૧૫-૭૮૯-ક નાબાર્ડ તરફથી મળતી લોન અંતર્ગત ગોડાઉન બાંધકામના પ્રોજેકટ-૩માં સમાવિષ્‍ટ ૮૪ સ્‍થળો પૈકી ૦૪ સ્‍થળોના કામોની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત . 789-C.pdf
(801 KB)
19 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 23/03/2018 મકમ-૧૨૨૦૧૬-૪૨-અ રાજ્યમાં સાત જિલ્‍લાઓમાં ડાયરેકટ બેનીફીટ ટ્રાન્‍સફર ઇન કેરોસીન (ડી.બી.ટી.) ના અમલીકરણ માટે રાજ્ય અને જિલ્‍લા/તાલુકા કક્ષાએ આઉટસોર્સીંગથી મહેકમ મંજૂર કરવા બાબત. 42-A.pdf
(540 KB)
20 પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ 20/03/2018 એલપીજી-૧૦૨૦૧૮-૧૫૭-બ પીએનજી/એલપીજી સહાય યોજના અંતર્ગત સબગૃપની રચના કરવા બાબત 157-B0001.pdf
(373 KB)
12345678910...

મુખ્ય લિંક પર જાઓ