સરકારી ઠરાવ

  • પેટ્રોલિયમ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને લગતા ઠરાવ
  • જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ
  • સંકલન શાખાને લગતા ઠરાવ
  • બજેટ શાખાને લગતા ઠરાવ​
  • કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ
  • જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ
  • સ્થાનિક મહેકમને લગતા ઠરાવ

નીચેના વિકલ્પમાંની માહિતી દાખલ કરો અને ઠરાવ ઝડપથી શોધો.

ઠરાવની શ્રેણી
ઠરાવનો વિષય
ઠરાવ ક્રમાંક
ઠરાવની તારીખ
(mm/dd/yyyy)
ક્રમશાખાઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ 14/09/2017 કમવ-૧૦૨૦૦૯-૫૪૦૯૮૨-ડ મદદનીશ નિયંત્રક, કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિકારી, વર્ગ-ર સંવર્ગમાં સીધી ભરતીથી નિમણુંક કરવા ભરવાની થતી જગાઓમાં વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટે અનામત રાખવાની જગાઓમાં અનામતની કેટેગરીવાઇઝ ટકાવારી નિયત કરવા બાબત. 540982-D0001.pdf
(943 KB)
2 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/09/2017 સીએસસી-૧૦૨૦૧૨-૨૦૦૦-૬૧ ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લી. દ્વારા મકાઇ, ઘઉ’ તથા ચોખાની ખરીદી /પ્રાપ્પ્ત online e-Auction થી કરવા બાબત. 2000-C10001.pdf
(455 KB)
3 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 24/07/2017 બજટ/૧૧૨૦૧૬/૩૦૧૭/ક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રમાં તકેદારી સ્ભ્યોને તાલીમ યોજના અંતર્ગત થનારા ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 3017-C0001.pdf
(309 KB)
4 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 21/07/2017 સીએસસી-૧૧૨૦૧૨-જીઓઆઇ-૨૯૪-ક રાજ્યના અંત્યોદય અને બી.પી.એલ રેશનકાર્ડ ધારકોને કપાસીયા તેલનું વિતરણ કરવા બાબત. 294-C0001-21-07-2017.pdf
(373 KB)
5 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 19/07/2017 પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯-ક અન્ન, નાગરીક પુરવઠા અને ગ્રા. બા. નો વિભાગની લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાની બાબતનો સામાન્ય વહીવટ વિભાગોન ઠરાવ વંચાણે લીધો. 299-C0001.pdf
(405 KB)
6 આઇટી 17/07/2017 મકમ/૧૦૨૦૧૭/૨૮૪૯૪૯/આઇટી આઇ.ટી. વર્કીંગ ગૃપની રચના IT-Work-group17-07-2017.pdf
(336 KB)
7 આઇટી 17/07/2017 મકમ/૧૦૨૦૧૭/૨૮૪૯૪૯/આઇટી વિભાગની આઇ.ટી. કમિટીની રચના બાબત 17-07-2017-IT0001.pdf
(380 KB)
8 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 15/07/2017 પીડીએસ/૧૦૨૦૧૬/૫૮/ક અંત્યોદય અન્ન યોજનાના રેશનકાર્ડ ધારકોને ખાંડના જથ્થાનું વિતરણ યોજના અંતર્ગત ખાંડના ભાવ નક્કી કરવા બાબત. 58-C0001-17-07-2017.pdf
(419 KB)
9 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 13/07/2017 સીએસસી-૧૩૨૦૧૪-જીએડી-૧૨૦-ક ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ. ના મેનેજીંગ ડીરેકટરશ્રીની નિમણૂંક કરવા અંગે 120-C0001-13-07-2017.pdf
(866 KB)
10 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 20/06/2017 પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૮-.૩૨૮૨૩૯-ક-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ, ગાંધીનગર માટે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી (Drawing Disbursing Officer) જાહેર કરવા બાબત. 328239-C10001.pdf
(518 KB)
11 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 14/06/2017 બજટ-૧૪-૨૦૧૬-૨૯૬૮-ક-૧ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના અંદાજપત્રના આયોજન હેઠળ રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો , ૨૦૧૩ યોજનાના અમલ માટે થનારા ખર્ચને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 2968-C10001.pdf
(457 KB)
12 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 23/05/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૨૮૧૬૪૬-ક વાજબી ભાવની દુકાનોને પોષણક્ષમ બનાવવા સમિતિની રચના કર​વા બાબત 281646-C0001.pdf
(825 KB)
13 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 22/05/2017 પીડીએસ-જીઓઆઇ-૧૦૨૦૦૭-૨૫-સોયા-ક એ.એ.વાય. અને બી.પી.એલ. કેટેગરીના લાભાર્થીઓને ફોર્ટીફીકેશન યોજના હેઠળ ઘઉંના લોટમાં ડીફેટેડ સોયા ઉમેરી સોયા યુક્ત ફોર્ટીફાઇડ આટો આપ્વા બાબત. 25-C0001-14-06-2017.pdf
(387 KB)
14 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 22/05/2017 વભદ-૧૨-૨૦૧૬-૩૫૫૩-ક વાજબી ભાવની દુકાનોનું આધુનિકરણ કરવા માટે બેંકની લોનમાં ૪ ટકા વ્યાજ રાહત આપવા માટેની યોજનાના અમલીકરણ બાબત. 3553-C0001.pdf
(1017 KB)
15 કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ 15/05/2017 ગસમ-૧૦૨૦૧૭-૨૪૪૯૭૯-એસ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળોને માન્યતા આપવા બાબત. 244979-D0001.pdf
(540 KB)
16 કાનૂની તોલમાપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા ઠરાવ 15/05/2017 ગસમ-૧૦૨૦૧૭-૨૪૪૯૯૨-એસ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળોને માન્યતા આપવા બાબત. 244992-D0001.pdf
(291 KB)
17 જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ 12/05/2017 મકમ-૧૦૨૦૧૩-૬૦૨-અ રાજ્યમાં નેશનલ કુડ સિક્યોરીટી એકટ-૨૦૧૩ના અમલીકરણ માટે રાજ્ય કક્ષાએ મંજુર કરાયેલ હંગામી જગાઓની મુદત વધારવાની મંજુરી અાપવા બાબત. 602-A0001.pdf
(626 KB)
18 જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાને લગતા ઠરાવ 12/05/2017 વભદ-૧૦૨૦૧૭-૭૫-ક રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતિ કાયદો, ૨૦૧૩ લક્ષિત જાહરે વિતરણ વ્યવસ્થા ‘‘આધાર ઓળખ’’ આધારિત કરવા બાબત. 75-C0001.pdf
(651 KB)
19 જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ 06/05/2017 સીએસસી-૧૦૯૭-૨૪૦૨-પાર્ટ-૧/ક ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ. ના નિયામક મંડળમાં નિયામકશ્રીની નિમણુંક તથા અધ્યક્ષશ્રીનો વધારાનો હવાલો સોંપવા અંગે. 2402-1-C0001.pdf
(427 KB)
20 જિલ્લા મહેકમને લગતા ઠરાવ 06/05/2017 ગડન-૧૨૨૦૧૬-૨૯૭૫-ક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાં મૂડી ખર્ચ હેઠળ ચાલુ વર્ષમાં રાજ્યમાં અનાજની સંગ્રહશક્તિ વધારવા નાબાર્ડની WIF (વેર હાઉસીંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર સ્કીમ) યોજના અંતર્ગત મળનાર લોન હેઠળ પ્રોજેક્ટ-ર અને ૩ ના ગોડાઉન બાંધકામ માટેના ખર્ચની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 2975-C0001.pdf
(727 KB)
12345678910...

મુખ્ય લિંક પર જાઓ