અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ નું તારીખ ૧૦ મે ર૦૧૭ ના રોજ ઉદ્ઘાટન
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગમાનનીય મંત્રીશ્રી, જમ્મુ અને કાશ્મીર ની ગુજરાતનાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થાનાં આધુનિકરણ માટેની મુલાકાત
Shri. Vijay RupaniShri. Vijay Rupani
Hon'ble Chief Minister,
Gujarat

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh RadadiyaShri. Jayesh Radadiya
Hon'ble Minister,
Food, Civil Supply and Consumers affairs.
Shri Dharmendrasinh JadejaShri Dharmendrasinh Jadeja
Hon'ble State Minister,
Food, Civil Supply and Consumers affairs.
Principal SecretaryShri Kamal Dayani (I.A.S)
Principal Secretary
Food, Civil Supply and Consumers affairs.
Most Important Note: Due to State Data Center Maintenance work this website may not be accessible from 31/08/2019 (20:00 hr) to 03/09/2019 (09:00 hr)
“Know Your FPS” and “Know Your Godown”NEW
ઓનલાઈન ફરિયાદ
Act & Rules
I am
I Need to

Shri. Vijay RupaniShri. Vijay Rupani
Hon'ble Chief Minister,
Gujarat

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાશ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા માનનીય મંત્રીશ્રી
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય
Shri. Jayesh RadadiyaShri. Jayesh Radadiya
Hon'ble Minister,
Food, Civil Supply and Consumers affairs.
Shree Dharmendrasinh JadejaShree Dharmendrasinh Jadeja
Hon'ble State Minister,
Food, Civil Supply and Consumers affairs.
SecretaryShri Mohammad Shahid (I.A.S)
Secretary,
Food, Civil Supply and Consumers affairs.

HODs


What's New

Tenders

News

Helpline

Food & Ration Card Helpline
(Toll Free)1800-233-5500

State Consumer Helpline
(Toll Free) 1800-233-0222

મુખ્ય લિંક પર જાઓ