જાહેરનામા

સૂચના તારીખ
(MM/dd/yyyy)
સૂચના નો અંક
વિષય/મથાળું
દસ્તાવેજ પ્રકાર
Sr. No.Notification DateNotification No.Subject/TitleDocument
1 16/04/2017 GTH/2017/13/PDS/102017/92282/C1 Appointment of members of the State Food Commission. 16-4-2017.pdf (207 KB)
2 13/04/2017 GTH/2017/12/PDS/102017/92282/C1 Appointment of members of the State Food Commission 13-4-2017.pdf (200 KB)
3 21/03/2017 GTH/2017/11/PDS/10-2016/1667/C-1 Constitution of the State Food Commission 21-3-2017.pdf (209 KB)
4 16/01/2017 GTH/2017/2/PDS-10-2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2017 16012017.pdf (219 KB)
5 16/12/2016 GTH/2017/2/PDS-10-2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2017 16122016.pdf (3 MB)
6 25/11/2016 GTH/2016/45/PDS/10-2016/151-C1 Appointment of District Grievance Redressal Officer (DGRO) 151-25-11-2016.pdf (337 KB)
7 08/11/2016 GTH/2016/37/PDS/10.2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2016. 2689-C0001.pdf (2 MB)
8 26/10/2016 GTH/2016/36/PDS/10.2016/2085/C-1 Gujarat State Food Commission (Procedure for Meeting and its Powers) Rules,2016. 2085-C10001.pdf (2 MB)
9 09/09/2016 GTH/2016/35/PDS/10.2016/2085/C-1 Draft Notification of Gujarat State Food Commission (Procedure for Meetings and its Powers) Rules,2016. 2085-C10001.pdf (2 MB)
10 01/07/2016 No.GTH/2016/31/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Kheda (1) Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Kheda-1.pdf (109 KB)
11 01/07/2016 No.GTH/2016/32/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Surat (Addl.) Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Surat-Addl.PDF (122 KB)
12 01/07/2016 No.GTH/2016/30/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Bhavnagar Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Bhavnagar.pdf (112 KB)
13 01/07/2016 NO.GTH/2016/29/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Bharuch Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Bharuch.PDF (79 KB)
14 07/05/2016 Revision Petition No 2038 of 2015 Noti-Revision-Petition-No-2038-of-2015.pdf (3 MB)
15 12/04/2016 GTH/2016/21-PDS-10-2016-631-C-1 Food Security Allowance Rules,2015. 12-4-2016.pdf (904 KB)
16 11/04/2016 GTH/2016/10/MKM/12/2015/41 મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૨ (ખાતકીય પરીક્ષા) નિયમો-૨૦૧૬ ગુજરાતીમાં પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. 11-4-2016.pdf (3 MB)
17 02/04/2016 No: GTH/2016/20/MKM/10/2015/794935/C-1 The Government of Gujarat hereby designates the State Consumer Dispute Redressal Commission as the State Food Commission. State Food Commission0001.pdf (259 KB)
18 22/03/2016 GTH/10-2016/18/PDS/10-2016/150/C-1 Criteria for the identification of “Priority family” in Rural and Urban Areas of Gujarat State 22-03-2016.pdf (617 KB)
19 05/03/2016 GTH -2016-16-PDS-10-2016-154/ C-1 Targeted Public Distribution System (Control) Order,2015. 5-3-2016.pdf (5 MB)
20 29/02/2016 GTH/2016/15/MKM/122013/400/A નાયબ નિયામક/ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, વર્ગ-૧ ના ભરતી નિયમો-૨૦૧૬ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. 29-2-2016.pdf (591 KB)
21 27/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/151/C-1 District Supply Officer of the respective district as a District Grievance Redressal Officer 2-DSO.pdf (359 KB)
22 23/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/151/C-1 Dy. Mamaltdar : Deputy Mamalatdar(Supply)/Zonal Officer of the respective Talukas /Zones as a Nodal Officer 3-Dy Mamlatdar.pdf (365 KB)
23 23/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/151/C-1 Dy.Controller : Deputy Food Controller as a District Grievance Redressal Officer 1-Dy Food Controller.pdf (433 KB)
24 11/02/2016 GTH/2016/10/MKM/12/2015/41/A મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૨ (ખાતકીય પરીક્ષા) નિયમો-૨૦૧૬ અંગ્રેજીમાં પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. 11-02-206.pdf (3 MB)
25 29/01/2016 GTH/2016/7/CPA/102015/648309/D Appointment of The District Consumer Disputes Redressal Forum "Ahmedabad" Ahmedabad.pdf (460 KB)
1234

મુખ્ય લિંક પર જાઓ