જાહેરનામા

સૂચના તારીખ
(MM/dd/yyyy)
સૂચના નો અંક
વિષય/મથાળું
દસ્તાવેજ પ્રકાર
Sr. No.Notification DateNotification No.Subject/TitleDocument
1 25/10/2019 GTH/2019/17/ECA/102014/530937/B The Gujarat Essential Articles ( Licensing, Control and Stock Declaration) (Amendment) Order,2019 onion-order.PDF (155 KB)
2 07/09/2019 GTH/2019/10/MKM/12/2015/41/A મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૨ (ખાતાકીય પરીક્ષા) (સુધારો) નિયમ, ૨૦૧૯. Noti-A0001.pdf (718 KB)
3 29/07/2019 GTH/2019/8/PDS/102017/92282/C1 Appointment of Chairman of the Gujarat State Food Commission 92282-C10001.pdf (191 KB)
4 10/07/2019 GTH/2019/06/ADV/11/2007/1/spl પીબીએમ સલાહકાર મંડળના અધ્યક્ષશ્રીની નિમણુક કરવા અંગે Noti-1-10-07-2019.pdf (591 KB)
5 08/01/2019 GTH-2019-1-PTL-102015-9-B Appointments of Authorized officer under MSHSD order,2005. MSHSD-Order-2005-18012019.pdf (702 KB)
6 08/01/2019 GTH/2019/1/PTL/102015/9/B મોટર સ્પીસીટ એન્ડ હાઇ-સ્પીડ ડીઝલ ,ઓર્ડર-૨૦૦૫ માં સુધારા અંગે (સંબંધિત વિસ્તાર માટે ઓથોરાઇસ્ડ ઓફીસરની સત્તા અંગેનો સુધારો.) Noti-2-08-01-2019.pdf (424 KB)
7 28/12/2018 GTH/36/KMV/102009/540982 (2018/PT-I FILE) The Assistant Controller of Legal Metrology and Assistant Consumer Affairs Officer, Class-II, Recruitment (Amendment) Rules,2018. 540982-D.pdf (413 KB)
8 30/10/2018 GTH-2018-29-PTL-102015-9-B Gujarat Essential Articles (Licensing, Control and Stock – Declaration) (Amendment) Order,2018. 102015-9-B.pdf (452 KB)
9 30/10/2018 GTH-2018-29-PTL-102015-9-B Gujarat Essential Articles (Licensing, Control and Stock- Declaration) (Amendment) Order,2018 9-B.pdf (453 KB)
10 24/10/2018 જીટીએચ-૨૦૧૮-૨૮-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૮-૨૨૧-ક-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ (અધ્યક્ષ, સભ્યો અને સ્ટાફની નિમણૂક માટેની કાર્યરીતિ અને સેવાની શરતો) બાબત(સુધારા) નિયમો, ૨૦૧૮. 221-C1-English.pdf (544 KB)
11 18/09/2018 26/GTH/KMV/102018/685095/D Regarding Jurisdiction & local limits of Inspector of Legal Metrology scan0042.pdf (875 KB)
12 17/09/2018 GTH/24/KMV/102018/685095/D કાનુની માપ વિજ્ઞાનનાં જુનિયર / સિનિયર ઇન્સ્પેકટરનું કાર્યક્ષેત્ર 685095-D.pdf (1 MB)
13 14/09/2018 GTH/2018/25/PDS/102018/175/C-1 The Charge of the Chairperson of the State Food Commission shall be held by Shri.Kamal Dayani, I.A.S. Principal Secretary, FCSCAD fcsca-notofication-14092018.pdf (435 KB)
14 06/08/2018 જીટીએચ-૨૦૧૮-૨૦-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૮-૪૩૭-ક-૧ ગુજરાત સામાજિક ઓડિટ (વાજબી ભાવની દુકાનો અને લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા) બાબત નિયમો,૨૦૧૮. 437-C1-English.pdf (2 MB)
15 10/01/2018 GTHl2018/1IPDS/112017/1296/C Gujarat Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017. 1296-C0001-16-01-2018.pdf (2 MB)
16 18/09/2017 GTH/2017/23/PDS/102016/2572/C-1 Gujarat State Food Commission (Procedure for Appointment of Chairperson, Members and Staff and conditions of Service) Rules,2017. 2572-C10001.pdf (1 MB)
17 05/08/2017 GTH/2017/21/PDS/102016/2572-C-1 Gujarat State Food Commission (Procedure for Appointment of Chairperson, Members and Staff and conditions of service) Rules,2017. 2572-C10001.pdf (2 MB)
18 28/06/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૮-કેએમવી-૧૦-૨૦૧૩-૩૭૭૮૭૩ (ભાગ-૧)-ડી ગુજરાત (જાહેર સેવા માટે નાગરિક અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સૂચિત સેવાઓ. 28-06-17.pdf (744 KB)
19 16/04/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૩-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૯૨૨૮૨-સી-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગનાં અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યોશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત 16-4-2017.pdf (207 KB)
20 13/04/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૨-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૯૨૨૮૨-સી-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગનાં અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યોશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત 13-4-2017.pdf (200 KB)
21 21/03/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૧-પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૬-૧૬૬૭-સી-૧ રાજ્ય અન્ન આયોગની રચના કરવા બાબત 21-3-2017.pdf (209 KB)
22 16/01/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૬-૨૬૮૯-સી-૧ ગુજરાત (અન્ન સુરક્ષા) ફરિયાદ નિવારણ માટેની પધ્ધતિ બાબતના નિયમો, ૨૦૧૭ 16-01-2017.pdf (3 MB)
23 16/12/2016 GTH/2017/2/PDS-10-2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2017 16122016.pdf (3 MB)
24 25/11/2016 જીટીએચ-૨૦૧૬-૧-પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૬-૧૫૧-સી-૧ સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેકટર (આર.એ.સી) ને, જિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી તરીકે મુકરર કરવા બાબત અને અમદાવાદ જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેકટર (આર.એ.સી) ને, અન્ન નિયંત્રક, અન્ન અને નાગરીક પુરવઠાની કચેરી, અમદાવાદ શહેર માટેજિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી તરીકે મુકરર કરવા બાબત 25-11-2016.pdf (426 KB)
25 08/11/2016 GTH/2016/37/PDS/10.2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2016. 2689-C0001.pdf (2 MB)
12345

મુખ્ય લિંક પર જાઓ