જાહેરનામા

સૂચના તારીખ
(MM/dd/yyyy)
સૂચના નો અંક
વિષય/મથાળું
દસ્તાવેજ પ્રકાર
Sr. No.Notification DateNotification No.Subject/TitleDocument
1 18/09/2017 GTH/2017/23/PDS/102016/2572/C-1 Gujarat State Food Commission (Procedure for Appointment of Chairperson, Members and Staff and conditions of Service) Rules,2017. 2572-C10001.pdf (1 MB)
2 05/08/2017 GTH/2017/21/PDS/102016/2572-C-1 Gujarat State Food Commission (Procedure for Appointment of Chairperson, Members and Staff and conditions of service) Rules,2017. 2572-C10001.pdf (2 MB)
3 16/04/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૩-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૯૨૨૮૨-સી-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગનાં અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યોશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત 16-4-2017.pdf (207 KB)
4 13/04/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૨-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૭-૯૨૨૮૨-સી-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગનાં અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યોશ્રીઓની નિમણૂક કરવા બાબત 13-4-2017.pdf (200 KB)
5 21/03/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-૧૧-પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૬-૧૬૬૭-સી-૧ રાજ્ય અન્ન આયોગની રચના કરવા બાબત 21-3-2017.pdf (209 KB)
6 16/01/2017 જીટીએચ-૨૦૧૭-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૬-૨૬૮૯-સી-૧ ગુજરાત (અન્ન સુરક્ષા) ફરિયાદ નિવારણ માટેની પધ્ધતિ બાબતના નિયમો, ૨૦૧૭ 16-01-2017.pdf (3 MB)
7 16/12/2016 GTH/2017/2/PDS-10-2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2017 16122016.pdf (3 MB)
8 25/11/2016 જીટીએચ-૨૦૧૬-૧-પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૬-૧૫૧-સી-૧ સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેકટર (આર.એ.સી) ને, જિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી તરીકે મુકરર કરવા બાબત અને અમદાવાદ જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેકટર (આર.એ.સી) ને, અન્ન નિયંત્રક, અન્ન અને નાગરીક પુરવઠાની કચેરી, અમદાવાદ શહેર માટેજિલ્લા ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી તરીકે મુકરર કરવા બાબત 25-11-2016.pdf (426 KB)
9 08/11/2016 GTH/2016/37/PDS/10.2016-2689/C-1 The Gujarat Procedure for Redressal of Grievance (Food Security) Rules,2016. 2689-C0001.pdf (2 MB)
10 26/10/2016 જીટીએચ-૨૦૧૬-૩૬-પીડીએસ-૧૦૨૦૧૬-૨૦૮૫ક-૧ ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ( બેઠકો માટેની કાર્યરીતિ અને તેની સત્તા) બાબતના નિયમો, ૨૦૧૬ 2085-C10001.pdf (2 MB)
11 09/09/2016 GTH/2016/35/PDS/10.2016/2085/C-1 Draft Notification of Gujarat State Food Commission (Procedure for Meetings and its Powers) Rules,2016. 2085-C10001.pdf (2 MB)
12 01/07/2016 No.GTH/2016/31/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Kheda (1) Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Kheda-1.pdf (109 KB)
13 01/07/2016 No.GTH/2016/32/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Surat (Addl.) Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Surat-Addl.PDF (122 KB)
14 01/07/2016 No.GTH/2016/30/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Bhavnagar Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Bhavnagar.pdf (112 KB)
15 01/07/2016 NO.GTH/2016/29/CPA/102016/283801/D Appointment of The President District Consumer Disputs Redressal Froum Bharuch Appointment-of-The-President-District-Consumer-Disputs-Redressal-Froum-Bharuch.PDF (79 KB)
16 07/05/2016 Revision Petition No 2038 of 2015 Noti-Revision-Petition-No-2038-of-2015.pdf (3 MB)
17 12/04/2016 GTH/2016/21-PDS-10-2016-631-C-1 Food Security Allowance Rules,2015. 12-4-2016.pdf (904 KB)
18 11/04/2016 GTH/2016/10/MKM/12/2015/41 મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૨ (ખાતકીય પરીક્ષા) નિયમો-૨૦૧૬ ગુજરાતીમાં પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. 11-4-2016.pdf (3 MB)
19 02/04/2016 જીટીએચ-૨૦૧૬-૨૦-એમકેએમ-૧૦-૨૦૧૫-૭૯૪૯૩૫-સી-૧ રાજ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ આયોગને રાજ્ય અન્ન આયોગ તરીકે મુકરર કરવા બાબત 02-04-2016.pdf (166 KB)
20 22/03/2016 જીટીએચ-૧૦-૨૦૧૬-૧૮-પીડીએસ-૧૦-૨૦૧૬-૧૫૦-સી-૧ ગુજરાત રાજ્યનાં ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં “અગ્રતા પ્રાપ્ત પરિવાર” ને અલગ તારવવા (ઓળખી કાઢવા) માટેનાં માપદંડો 22-03-2016.pdf (617 KB)
21 05/03/2016 GTH -2016-16-PDS-10-2016-154/ C-1 Targeted Public Distribution System (Control) Order,2015. 5-3-2016.pdf (5 MB)
22 29/02/2016 GTH/2016/15/MKM/122013/400/A નાયબ નિયામક/ જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી, વર્ગ-૧ ના ભરતી નિયમો-૨૦૧૬ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. 29-2-2016.pdf (591 KB)
23 27/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/151/C-1 District Supply Officer of the respective district as a District Grievance Redressal Officer 2-DSO.pdf (359 KB)
24 23/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/330/C-1 Dy. Mamaltdar : Deputy Mamalatdar(Supply)/Zonal Officer of the respective Talukas /Zones as a Nodal Officer 3-Dy Mamlatdar.pdf (365 KB)
25 23/02/2016 GTH/2016/12/PDS/10-2016/151/C-1 Dy.Controller : Deputy Food Controller as a District Grievance Redressal Officer 1-Dy Food Controller.pdf (433 KB)
1234

મુખ્ય લિંક પર જાઓ