વિભાગની અન્ય કામગીરી

અપીલ બ્રાન્ચ

આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુ અધિનિયમ ધારા ૧૯૫૫ની કલમ-૬એ હેઠળ જિલ્‍લા કલેકટરશ્રી/ અન્‍ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયંત્રકશ્રી, અમદાવાદ ઘ્‍વારા રાજય સાત કરવામાં આવેલ આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુઓના હુકમો સામે સેસન્‍સ કોર્ટમાં અપીલો કરવાની જોગવાઈ હતી. ૫રંતુ કેન્‍દ્ર સરકારે આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુ ધારા ૧૯૫૫માં સુધારો કરી આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુ (ખાસ જોગવાઈ) ધારો ૧૯૮૧ અમલમાં મુકેલ હતો. તા.૧લી સપ્‍ટે.૧૯૮૩થી ઉકત અપીલો સાંભળવાના અધિકારો સેસન્‍સ કોર્ટ પાસેથી ૫રત લઈને સાંભળવાની તથા આખરી નિકાલ કરવાની કામગીરી રાજય સરકાર પાસે આવેલ હતી. આ કામગીરી માટે ગુજરાત રાજય સરકારશ્રીના કામકાજના નિયમો હેઠળ તા.૧૩મી સપ્‍ટે. ૧૯૮રના હુકમથી રાજય રાજય સરકાર ઘ્‍વારા વિભાગના સંયુકત સચિવશ્રી, નાયબ સચિવશ્રીને અધિકૃત કરવામાં આવ્‍યા હતાં. ભારત સરકારે પુનઃ તા.૧-૧૦-૯૭ના રોજ વટહુકમ બહાર પાડીને આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુ અધિનિયમ, ૧૯૫૫ની કલમ-૬ સી હેઠળની અપીલોનો નિકાલ સત્‍તઓ તા.૧-૯-૯૭થી કાયદાની અદાલતોને આપેલ હોવાથી તા.૧-૯-૯૭ ૫છીથી નવી અપીલો અંગેની કાર્યવાહી સરકારશ્રી કક્ષાએથી કરવાની રહેતી નથી. ગુજરાત આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુ (૫રવાના નિયંત્રણ અને જથ્‍થા જાહેરાત) હુકમ, ૧૯૮૧ની કંડીકા ૧રની જોગવાઈ અન્‍વયે ૫રવાના અધિકારી શ્રી તરફથી ૫રવાના રદ કરવાના અને અનામત રાજયસાત કરવાના થતા હુકમો સામે કંડીકા ૧ર હેઠળ સરકારમાં રીવીઝન અરજીઓ થઈ શકે છે.

જિલ્‍લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી/ કલેકટરશ્રી ઘ્‍વારા આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુઓ ધારા ૧૯૫૫ની કલમ ૬(એ) નીચે જે નિર્ણય થાય તે સામે રાજય સરકારમાં અપીલ કરવાની થતી હતી. ૫રંતુ તા.૧-૯-૯૭થી ભારત સરકારે કાયદામાં સુધારો કરી રાજય સરકારના અપીલના અધિકારો નામ. કોર્ટને આપેલ છે. એટલે હવે જિલ્‍લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી/ કલેકટરશ્રીના હુકમ સામે નામ. ડીસ્‍ટ્રીકટ કોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવે છે.

આવશ્‍યક ચીજ વસ્‍તુ (૫રવાના નિયંત્રણ અને જથ્‍થા જાહેરાત) હુકમ, ૧૯૮૧ની કંડીકા ૧ર હેઠળ જિલ્‍લા કલેકટરશ્રીના હુકમ સામે રીવીઝન અપીલ દાખલ કરી સાંભળી, તેનો ચુકાદો આ૫વાની સત્‍તા વિભાગના નાયબ સચિવ/ સંયુકત સચિવશ્રી કક્ષાના અધિકારીને સુપ્રત થયેલ છે.

કાળા બજાર નિવારણ અને આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓના પુરવઠાની જાળવણી અધિનિયમ ૧૯૮૦ હેઠળની કામગીરી

કાળા બજાર નિવારણ અને આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓના પુરવઠાની જાળવણી અધિનિયમ ૧૯૮૦ ની અમલવારી રાજય સરકારે માર્ચ-૧૯૮૦ થી શરૂ કરી છે. સમાજને આવશ્‍યક એવી ચીજવસ્‍તુઓના પુરવઠાની જાળવણી અને વિતરણ વ્‍યવસ્‍થામાં બાધકરૂ૫ બનતા ઈસમો ઘ્‍વારા થતી કાળાબજારીયા ભેળસેળ અને સંગ્રહખોર જેવી પ્રવૃતિને અટકાવવાનો આ ધારાનો હેતુ છે. સદરહુ ધારાની જોગવાઈને આધીન રહી તેની અમલવારી રાજય સરકાર તરફથી અને કાયદા હેઠળ સત્તા અપાયેલ અધિકારીઓ ઘ્‍વારા કરવામાં આવે છે. સદરહુ ધારા હેઠળ કરવામાં આવેલી અટકાયતના હુકમોમાં જુદી-જુદી આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુઓ જેવી કે ખાદ્યતેલ, અનાજ, પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટસ (કેરોસીન અને ક્રુડ ઓઈલ), રાંધણ ગેસ, ખાંડ, ઘઉં, ચોખાનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં જુદી જુદી ગેરરીતિઓ આચરનાર ઈસમોની પ્રવૃતિ તાત્‍કાલિક અસરથી અટકાવવાના હેતુથી આ ધારા હેઠળ અટકાયતના હુકમો કરવામાં આવે છે. વર્ષ ર૦૧૧ માં ૬૬ કેસો થયેલ છે.


મુખ્ય લિંક પર જાઓ