પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજનાને લગતા ઠરવો

ક્રમઠરાવ તારીખ ઠરાવ ક્રમાંક ઠરાવનો વિષય ડાઉનલોડ
૦૨/૦૮/૨૦૦૪ વભદ/૧૦/૨૦૦૨/૪૮૭/ક પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો) Download Pdf
૦૪/૦૨/૨૦૦૬ વભદ/૧૦૨૦૦૬/એસસીએ/૩૫૯/કપંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો) ‘‘સ્‍થાનિક રહેવાસી’’ કોને ગણવા તે અંગેની સ્‍પષ્‍ટતા બહાર પાડવા અંગે Download Pdf
૨૧/૦૮/૨૦૦૬ વભદ/૧૦૨૦૦૨/૪૮૭/ભાગ-૧/ક પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો) વાજબી ભાવની દુકાનોની ફાળવણી માં પ૦ ટકા દુકાનો સ્‍વસહાય જૂથોને તથા ૫૦ દુકાનો શિક્ષિત બેરોજગારોને ફાળવવા અંગે Download Pdf
૦૫/૧૦/૨૦૦૬ વભદ/૧૦૨૦૦૨/૪૮૭/ભાગ-૧/કપંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો) વાજબી ભાવની નવી દુકાનો ખોલવા માટે જે તે નવા વિસ્‍તારના કુલ રેશનકાર્ડમાં ઓછામાં ઓછા ૪૦ ટકા લોકો બીપીએલ રેશનકાર્ડ ધરાવતા હોય તો જ ખોલવા અંગેની સૂચના Download Pdf
૨૧/૦૩/૨૦૦૭વભદ/૧૦૨૦૦૨/૪૮૭/ભાગ-૩/કપંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો)Download Pdf
૨૩/૦૪/૨૦૧૦વભદ/૧૦૨૦૦૯/૧૭૧૫/પાર્ટ.૧/કપંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર ખોલવા બાબત તેમજ ચોક્કસ કાર્યવાહી/કાર્ય પધ્ધતિ અનુસારવા બાબતDownload Pdf
૨૯/૩/૨૦૧૧ વભદ/૧૦૨૦૧૦/૩૦૯૬/કપંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક ભંડાર યોજના (સરકાર માન્ય વાજબી ભાવની દુકાનો) ની નીતિ પરત્‍વે કોમ્‍પ્‍યુટરાઇઝેશનને અનુરૂપ નમૂના તૈયાર કરવા બાબત. Download Pdf

મુખ્ય લિંક પર જાઓ