રાજીવ ગાંધી ગ્રામીણ એલ.પી.જી. વિતરક યોજના બીજો તબક્કો

અ.નં. ઓઇલ કંપની આર.જી.જી.એલ.વી. નામ તાલુકાનું નામ જિલ્‍લો કેટેગરી
બીપીસી ગરબાડા ગરબાડા દાહોદ એસટી
બીપીસી ગામભીરા આંકલાવઆણંદ
બીપીસી લાંબા કલ્‍યાણપુર જામનગર સીસી
બીપીસી આગત્રઇ કેશોદ જુનાગઢ
બીપીસી બાલાગામ બાલાગામ જુનાગઢએસસી
બીપીસી કેવાદ્રા કેશોદ જુનાગઢ
બીપીસી અડવાણા પોરબંદર પોરબંદર સીસી
બીપીસી બાલેજ પોરબંદરપોરબંદર
બીપીસી દેરડી (કુંભાજી) ગોંડલ રાજકોટ એસટી
૧૦બીપીસી ગોમટા ગોંડલ રાજકોટ
૧૧બીપીસી સરધર રાજકોટ રાજકોટ સીસી
૧૨બીપીસી વીરપુર (જલારામ) જેતપુર રાજકોટ
૧૩બીપીસી કરચેલીયામહુવા સુરત એસટી
૧૪બીપીસી શાલે નીઝાર તાપી
૧૫બીપીસી ખાનવેલદાદરા નગર હવેલી યુટી દાદરા નગર હવેલી એસટી
૧૬એચ.પી.સી. અમીરગઢ અમરીગઢ બનાસકાંઠાસીસી
૧૭એચ.પી.સી. ભોરોલ થરાદ બનાસકાંઠા
૧૮એચ.પી.સી. ઇટા વાવ બનાસકાંઠા
૧૯એચ.પી.સી. ગઢ પાલનપુર બનાસકાંઠાસીસી
૨૦એચ.પી.સી. જેતદા થરાદ બનાસકાંઠા
૨૧એચ.પી.સી. લખાણી ડીસા બનાસકાંઠા
૨૨એચ.પી.સી. તીર્થગામ વાવ બનાસકાંઠાસીસી
૨૩એચ.પી.સી. વાલડી દીયોદર બનાસકાંઠા
૨૪એચ.પી.સી. ચંદીસર પાલનપુર બનાસકાંઠાએસટી
૨૫એચ.પી.સી. ખીમાણા દીયોદર બનાસકાંઠાએસસી
૨૬એચ.પી.સી. સરધવ ગાંધીનગર ગાંધીનગર
૨૭એચ.પી.સી. લોદ્રા માણસા ગાંધીનગર
૨૮એચ.પી.સી. કલ્‍યાણપુર કડી મહેસાણા સીસી
૨૯એચ.પી.સી. મહુવા મહુવા સુરત એસટી
૩૦એચ.પી.સી. કપરાડા કપરાડા વલસાડ એસટી
૩૧આઇ.ઓ.સી. દાંતીવાડા દાંતીવાડા બનાસકાંઠાએસટી
૩૨આઇ.ઓ.સી. જેરડા ડીસા બનાસકાંઠાસીસી
૩૩આઇ.ઓ.સી. માલગઢ ડીસાબનાસકાંઠા
૩૪આઇ.ઓ.સી. જેસર મહુવા ભાવનગર
૩૫આઇ.ઓ.સી. ભાટીયા કલ્‍યાણપુર જામનગર
૩૬આઇ.ઓ.સી. અજબ કેશોદ જુનાગઢ સીસી
૩૭આઇ.ઓ.સી. માજેવડી જુનાગઢ જુનાગઢ
૩૮આઇ.ઓ.સી. વડાલ જુનાગઢજુનાગઢસીસી
૩૯આઇ.ઓ.સી. ભારાપર ભુજ કચ્‍છ
૪૦આઇ.ઓ.સી. દેસલપર ભુજકચ્‍છસીસી
૪૧આઇ.ઓ.સી. કેરા ભુજકચ્‍છ
૪૨આઇ.ઓ.સી. કીડીયાનગર રાપર કચ્‍છએસસી
૪૩આઇ.ઓ.સી. નીરોણા નખત્રાણા કચ્‍છ
૪૪આઇ.ઓ.સી. વેજલપુર કાલોલ પંચમહાલ સીસી
૪૫આઇ.ઓ.સી. ઓડદર પોરબંદર પોરબંદર
૪૬આઇ.ઓ.સી. મોવીયા ગોંડલ રાજકોટ એસટી
૪૭આઇ.ઓ.સી. જેતલસર જેતપુર રાજકોટ
૪૮આઇ.ઓ.સી. જેતપર મોરબી રાજકોટસીસી
૪૯આઇ.ઓ.સી. મોટીપાણેલી ઉપલેટા રાજકોટ
૫૦આઇ.ઓ.સી. સુપાડી ધોરાજી રાજકોટ
૫૧આઇ.ઓ.સી. ભાડલા જસદણ રાજકોટ
૫૨આઇ.ઓ.સી. ગંભોઇ હિંમતનગર સાબરકાંઠા સીસી
૫૩આઇ.ઓ.સી. ચુડા લીંબડી સુરેન્‍દ્રનગર એસસી
૫૪આઇ.ઓ.સી. અણવલ અણવાલ સુરત એસટી
૫૫આઇ.ઓ.સી. મોહીની ઉચ્‍છલ તાપી એસટી
૫૬આઇ.ઓ.સી. અન્‍છમાલા વ્‍યારા તાપીસીસી
૫૭આઇ.ઓ.સી. મુવાલ પાદરા વડોદરા એસટી
૫૮આઇ.ઓ.સી. ચાંદોદ ડભોઇ વડોદરાએસટી
૫૯આઇ.ઓ.સી. મંડાલા ડભોઇ વડોદરાએસટી
૬૦આઇ.ઓ.સી. મોભા પાદરા વડોદરા
૬૧આઇ.ઓ.સી. સધાલી સીંનોર વડોદરાએસટી

મુખ્ય લિંક પર જાઓ