માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

પ્રકરણ શ્રેણી
વિષય/મથાળું
દસ્તાવેજ પ્રકાર
Chapter No.Details/SubjectDocument
વ્યાખ્યાઓ fcsca_Chapter1.pdf (20 KB)
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો Chapter2.pdf (49 KB)
અધિકારી અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Chapter-3-26-03-2018.pdf (3 MB)
સંગઠન માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો chapter4.pdf (332 KB)
નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્‍યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્‍વ માટેની કોઇ વ્‍યવસ્‍થા હોય તો તેની વિગત. 1_9_1_Chapter5.pdf (49 KB)
સંગઠનના નિયંત્રણ હેઠળની વ્‍યકિતઓ પાસેના દસ્‍તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક fcsca_Chapter6.pdf (28 KB)
બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્‍ય સંસ્‍થાઓનું પત્રક Chapter-7-06-12-2016.pdf (1 MB)
સરકારી માહિતી અધિકારીશ્રીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્‍ય વિગતો. Chepter-8-14-5-2018.pdf (44 KB)
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રીયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્‍ધતિ. Chapter-9-06-12-2016.pdf (48 KB)
૧૦અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) Chapter-10-14-05-2018.pdf (123 KB)
૧૧વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્‍ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું. Chapter-11-16-09-2016.pdf (39 KB)
૧૨સંગઠનને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર chapter-12-revised.pdf (2 MB)
૧૩સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્‍ધતિ 1_17_1_chapter13.pdf (208 KB)
૧૪રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો fcsca_Chapter14.pdf (17 KB)
૧૫કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો Ch-15.pdf (96 KB)
૧૬વિજાણુંરૂપે ઉપલભ્‍ય માહિતી chapter-16.PDF (21 KB)
૧૭માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્‍ધ સવલતોની વિગતો. fcsca_Chapter17.pdf (28 KB)
૧૮અન્‍ય ઉપયોગી માહિતી fcsca_Chapter18.pdf (67 KB)

મુખ્ય લિંક પર જાઓ