માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમજાહેર માહિતી અધિકારીવિષયએપેલેટ અધિકારી
શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ,
ઉપસચિવશ્રી
આવશ્‍યક ચીજવસ્‍તુને લગતી કામગીરી પેટ્રોલીયમ બાબત અને પી.બી. એમને લગતી કામગીરી – બ શાખા શ્રી અમૃત પટેલ
નાયબ સચિવશ્રી (પેટ્રોલીયમ)
શ્રી મુકેશ કે પંડિત,
ઉપસચિવશ્રી
જાહેર વિતરણ વ્‍યવસ્‍થાની કામગીરી-ક શાખા.
NFSA ને લગતી કામગીરી – ક૧ શાખા
વિભાગ (પ્રોપર) મહેકમની કામગીરી-ફ શાખા.
રજિસ્ટ્રી શાખા ને લગતી તમામ કામગીરી -રજિસ્ટ્રી શાખા
શ્રી એસ. જી. ભટ્ટ
નાયબ સચિવશ્રી
શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ,બજેટને લગતી તમામ કામગીરી-બજેટ શાખા શ્રી પી. એમ. જોષીયારા
નાયબ સચિવશ્રી
શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ,
ઉપસચિવશ્રી
રોકડ શાખાશ્રી એસ. જી. ભટ્ટ,
નાયબ સચિવશ્રી
શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ,
ઉપસચિવશ્રી
ખાતાના વડાનું મહેકમ, પ્રા. તપાસ/ખા.ત. સહિતી કામગીરી – અ શાખા.
શ્રી પી. એમ. જોષીયારા
નાયબ સચિવશ્રી (ગ્રા.બા.)
શ્રી મુકેશ કે પંડિત (ઇન્‍ચાર્જ),
ઉપસચિવશ્રી
ગ્રાહક સુરક્ષા અને તોલમાપ તેમજ ગ્રા.ત.નિ.ક ને લગતી કામગીરી-ડ શાખા.
સંકલનની કામગીરી- ઇ શાખા.
શ્રી પી. એમ. જોષીયારા
નાયબ સચિવશ્રી
(ઈ. ચા.)
શ્રી એમ. ઝેઙ શ્રોફ (ઇન્‍ચાર્જ),
ઉપસચિવશ્રી
અપીલ ને લગતી તમામ કામગીરી શ્રી પી. એમ. જોષીયારા
નાયબ સચિવશ્રી
(ઈ. ચા.) (અપીલ)

મુખ્ય લિંક પર જાઓ