સદાવ્રત સંસ્થાઓની જીલ્લાવાર વિગતો

ક્રમજીલ્‍લાનું નામ

સદાવ્રત અન્‍નક્ષેત્રોની સંખ્‍યા

ડાઉનલોડ

અમદાવાદ શહેર ૧૭Download Pdf
અમદાવાદ જીલ્‍લો ૨૯Download Pdf
અમરેલી ૧૦Download Pdf
આણંદ ૧૪Download Pdf
બનાસકાંઠા ૧૨Download Pdf
ભાવનગર ૫૭Download Pdf
ભરૂચ ૧૪Download Pdf
દાહોદ Download Pdf
ડાંગ Download Pdf
૧૦ગાંધીનગર Download Pdf
૧૧જામનગર ૩૬Download Pdf
૧૨જુનાગઢ ૨૫Download Pdf
૧૩ખેડા Download Pdf
૧૪કચ્‍છ ૩૪Download Pdf
૧૫મહેસાણા Download Pdf
૧૬નવસારી Download Pdf
૧૭નર્મદા Download Pdf
૧૮ગોધરા Download Pdf
૧૯પાટણ ૧૪Download Pdf
૨૦પોરબંદર Download Pdf
૨૧રાજકોટ ૨૩Download Pdf
૨૨સાબરકાંઠા ૧૦Download Pdf
૨૩સુરત ૨૪Download Pdf
૨૪સુરેન્‍દ્રનગર ૧૩Download Pdf
૨૫વડોદરા Download Pdf
૨૬વલસાડ Download Pdf
 કુલ ૩૭૧ 

મુખ્ય લિંક પર જાઓ