સંપર્ક માહિતી

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતનો વિભાગ

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયામકની કચેરી

નિયંત્રક કાનુની માપ વિજ્ઞાન અને નિયામક ગ્રાહક બાબતોની કચેરી

રાજ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશન

ગુજરાત રાજય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લી.

ફૂડ કંટ્રોલર, અમદાવાદ


મુખ્ય લિંક પર જાઓ